SPECIFIČNE SMETNJE U UČENJU: Ako dete ima poteškoće sa učenjem, ovo treba da znate

SPECIFIČNE-SMETNJE-U-UČENJU-dete-ima-poteškoće-sa-učenjem-mamaklik.jpg

Mnogi roditelji nisu sigurni šta su to specifične smetnje u učenju. Slaba postignuća i neuspeh u školskim aktivnostima ne moraju uvek biti znak niže inteligencije kod deteta, naprotiv.

Za specifične smetnje u učenju, zajedničkim imeniteljem smatra se pojava neočekivano loših postignuća u jednoj ili više oblasti učenja u odnosu na opšti intelektualni potencijal, edukaciju i motivaciju. (Kaval & Forness, 2000)

Dakle, dete može imati normalnu ili čak visoku inteligenciju, a njegova školska postignuća mogu biti nezadovoljavajuća.

Šta smeta?

Specifične smetnje obuhvataju one osobe koje imaju problema u čitanju, pisanju i matematici bez prisustva nekih stanja koja bi bila uzrok tih smetnji, poput senzornih teškoća, intelektualne ometenosti, problema u ponašanju koja utiču na motivaciju, nepovoljnih sredinskih činilaca, poput loših ekonomskih uslova i nestimulativne sredine.

Kako nastaju specifične smetnje u učenju kod dece?

Smatra se da nastaju kao posledica genetskih, biohemijskih faktora, usled poremećaja u pre/perinatalnom periodu, a može ih izazvati bilo šta što rezultuje neurološkom disfunkcijom. (Gaddes, 1985)

Kako prepoznati smetnje u učenju kod deteta?

Zajedničko obeležje specifičnih smetnji u učenju čini neurološka disfunkcija, pa se problemi osim u čitanju, pisanju i matematici mogu javiti i u organizaciji i vremenskom planiranju i svakodnevnim životnim aktivnostima.

Novije klasifikacije, poput DSM-5 u specifične smetnje učenja uključuju:

 • Disleksiju
 • Disgrafiju
 • Diskalkuliju

SPECIFIČNE-SMETNJE-U-UČENJU-dete-ima-poteškoće-sa-učenjem-mamaklik.jpg

U mnogim drugim klasifikacijama pominje se i ADHD/ADD koji se javlja u komorbiditetu sa ostalim specifičnim smetnjama.

Prema DSM-5, procenjuje se da 5-15% dece školskog uzrasta ima smetnje u učenju. Dok 80% svih smetnji u učenju predstavlja disleksija, a jedna trećina ovih osoba takođe ima poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću ADHD.

Na koji način primećujemo specifične smetnje u učenju?

Specifične smetnje u učenju se dijagnostikuju najčešće kad dete krene u školu, a nekada se ne mogu dijagnostifikovati do odraslog doba. Uglavnom se problem dijagnostifikuje pre na osnovu onoga što nije, nego što jeste.

Dakle, deca sa intelektualnom ometenošću ne mogu biti dijagnostifikovana kao smetnje u učenju ali mogu da zadovolje neke kriterijume.

Dijagnoza se postavlja na osnovu opservacije u realnim okolnostima komunikacije i igre, anamneze, informacija od strane škole i rezultata neuropsiholoških testova.

Kako pristupiti detetu koje ima specifične smetnje u učenju?

Smetnje u učenju predstavljaju veliki izazov, kako za dete, tako i za roditelja. S obzirom na to da se ne mogu izlečiti, neophodno je što ranije uraditi procenu i postaviti tačnu dijagnozu. Samim tretmanima se mogu ublažiti simptomi i razviti veštine koje će uz podršku sredine uticati i na ostvarivanje postignuća.

Neophodna je saradnja i usklađenost između stručnjaka koji sprovodi tretmane, roditelja koji će detetu aktivno pomagati u savladavanju gradiva i učitelja koji će prilagođavati gradivo i proveru znanja učenika (individualni edukativni program).

Ukoliko se smetnje u učenju zanemaruju, one neće samo uticati na školska postignuća, već će uticati i na mentalno zdravlje pojedinca. Ponavljajući neuspesi usled neprilagođenog plana i programa mogu uticati na:

 • Samovrednovanje učenika
 • Neprikladno privlačenje pažnje
 • Napuštanje škole
 • Loših i lošije plaćenih zanimanja

SPECIFIČNE-SMETNJE-U-UČENJU-dete-ima-poteškoće-sa-učenjem-mamaklik.jpg

Šta je disgrafija?

Disgrafija je nesposobnost deteta da savlada veštinu pisanja.

Kako se ispoljava disgrafija?

Ispoljava se u mnogobrojnim, trajnim i tipičnim greškama. Te greške nisu povezane s neznanjem pravopisa i trajno su prisutne bez obzira na tipičan tj. zadovoljavajući nivo kako intelektualnog tako i govornog razvoja, normalnog stanja sluha, vida i uslova za učenje.

Kada se javlja?

Disgrafija se može javiti samostalno ali i uz neke druge poremećaje kao što su:

 • Poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću
 • Disleksija
 • Diskalkulija

Poput njih, disgrafija je složen sindrom i ima složenu psiho-neurološku osnovu.

Vrste disgrafije:

Na osnovu rukopisa i karakteristika ovog stanja, napravljeno je više podela disgrafije.

Prema uzrocima disgrafija se može podeliti na:

 • Naslednu (koja se u povoljnim i stimulativnim životnim uslovima može sprečiti)
 • Teškoće u pisanju nastale usled delovanja nepovoljnih faktora sredine (bolesti, stresa…)
 • Kombinovani oblik koji je ujedno i najčešći uzrok.

Prema stepenu izraženosti razlikujemo:

 • Laku disgrafiju
 • Izraženu disgrafiju
 • Agrafiju (potpuna nesposobnost pisanja, koja nakon godinu dve školovanja prelazi u stabilnu disgrafiju)

Bitne podele (različiti autori) koje treba da napomenemo su još i fonološka, jezička, vizuelna, auditivna, grafomotorna…

SPECIFIČNE-SMETNJE-U-UČENJU-dete-ima-poteškoće-sa-učenjem-mamaklik.jpg

Karakteristike disgrafije i kako je prepoznati kod deteta:

 • Čvrst i neobičan način držanja olovke, hvata (pencil grip).
 • Prilikom pisanja dete izgovara reči.
 • Položaj tela u toku pisanja je neobičan, dok su oči previše blizu sveske.
 • Nečitljiv rukopis, neuredan, prepravljana slova.
 • Spajanje dva slova u jedno.
 • Prostor izmedju slova i reči na papiru je neujednačen.
 • Teškoće pisanja su izraženije ukoliko ne postoje margine tj. linije ili kvadratići, tekst je loše postavljen u prostoru.
 • Orijentacija slova može biti pogrešna, često ogledalski.
 • Teškoće pisanja po diktatu ili teškoće kreativnog pisanja
  zamena slova –umesto g piše k, ž umesto š.
 • Teškoće sa pamćenjem slova.
 • Slova su neskladno velika ili jako mala, veličina slova varira u dužim rečima.
 • Zamena sličnih slova, kako grafički tako i fonetski slična slova.
 • Pisanje dve ili više reči zajedno
 • Nakon pisanja osoba se žali na bol u rukama

Način tretiranja disgrafije

Tretman sa opštim i specifičnim vežbama reedukacije psihomotorike deluje pozitivno na osobe sa disgrafijom, kao i multisenzorni pristup (vizuelno, auditivni, taktilno kinestetski kanali).

Modifikacije u nastavnom okruženju mogu dati pozitivne rezultate, poput dodataka tj. pomagala na olovci, kako bi se pospešilo držanje olovke.

Zatim:

 • Korišćenje tastatura ili tableta u nastavi
 • Prilikom testiranja učenika odabrati usmeni ispit umesto pisanog.
 •  Produženo vreme za rešavanje zadataka
 • Eliminacija distraktora

Neophodno je da se odradi individualni edukativni plan i tako se prilagodi nastava detetu.

Ukoliko postoji sumnja na disgrafiju, potrebno je da se roditelji posavetuju sa razrednim starešinom, nastavnikom i odluče se na procenu stručnjaka. Najčešće je to defektolog logoped, ali može biti i defektolog oligofrenolog.

Nakom procene neophodno je informisati se detaljno o samom stanju disgrafije i zajedno sa nastavnicima i stručnjacima pristupiti rešavanju problema, s obzirom na to da su razumevanje i podrška roditelja od velikog značaja.

Autori: Ivana Kostić, M.Sc defektolog-oligofrenolog i Tanja Banović, defektolog-oligofrenolog, reedukator psihomotorike

TIKOVI KOD DECE: Nevoljne radnje koje ne treba ignorisati

Senzorni poremećaj kod djece: Šta je senzorna disfunkcija, simptomi i znaci upozorenja

https://www.mamaklik.com/2018/06/10/hiperaktivno-dijete-adhd-kao-razlicitost-temperamenta-a-ne-kao-poremecaj-u-ponasanju/