Nasilje u porodici

NASILJE JE KADA JEDAN ILI VIŠE ČLANOVA PORODICE PRIJETI DA ĆE NEŠTO LOŠE URADITI ILI NEŠTO LOŠE URADI DRUGOM ČLANU PORODICE BEZ OBZIRA DA LI ŽRTVA IMA LAKE ILI TEŠKE POVREDE.

Nasilje je i kada član porodice ne dozvoljava drugom da se kreće, druži ili zarađuje na način kako to želi ili može. Nasilje je i ako jedan član porodice ne uradi nešto što je bio obavezan prema zakonu (npr. nebriga i nepažnja prema članovima porodice, ili nepružanje pomoći i zaštite članu porodice…). Nasilnik može biti bilo ko: muž, žena, svekar, svekrva, djeca, ili druga rodbina. Nasilje se dešava u bogatim i siromašnim porodicama, i nema veze sa godinama nasilnika ili žrtve, njihovom nacionalnosti ili religijom. Najčešće žrtve porodičnog nasilja su žene i djeca. Nasilje u porodici je zabranjeno zakonom i kažnjivo je!

Kako prepoznati nasilje u porodici?

FIZIČKO NASILJE se najlakše prepoznaje. Fizičko nasilje je kada nasilnik člana porodice fizički zlostavlja na bilo koji način, ograničava mu kretanje ili mu prijeti verbalno ili oružjem. Izlaganje različitim vrstama opasnosti je takođe oblik fizičkog nasilja. Često se nekoliko načina fizičkog nasilja dešava istovremeno. Uz ovaj oblik nasilja se skoro uvijek pojavljuje i psihičko nasilje.
PSIHIČKO NASILJE (emocionalno nasilje) je najmanje vidljivo i prepoznatljivo. Često žrtve odmah i ne primijete da nešto nije u redu. Psihičko nasilje je kada nasilnik prijeti, zastrašuje, uhodi žrtvu, omalovažava je, ograničava socijalni život, optužuje, uskraćuje pažnju… Psihološko nasilje može postojati samostalno ali je najčešće pratilac drugih oblika nasilja. Nasilnik kroz ovaj oblik nasilja postepeno podčinjava žrtvu kontroli i priprema teren za druge oblike nasilja.
SEKSUALNO NASILJE je vrsta fizičkog nasilja koje je usmjereno na tijelo žrtve. Svaka osoba ovo područje smatra veoma ličnim i intimnim zbog čega su i posljedice nastale uslijed ovog nasilja svrstavaju među najteže. Pod seksualnim nasiljem se podrazumijeva: dodirivanje protiv volje, silovanje, podvođenje, incest, snimanje pornografskih sadržaja…
EKONOMSKO NASILJE podrazumijeva nasilno oduzimanje novca i vrijednih stvari, kao i sprječavanje da se raspolaže zajedničkim materijalnim sredstvima. Ova vrsta nasilja se ispoljava kroz sljedeće oblike ponašanja: zabrana rada i školovanja, prisiljavanje na rad, oduzimanje pristupa novcu, trošenje kućnog budžeta u lične svrhe…

Zašto žene trpe nasilje?

Kada čujemo za slučaj porodičnog nasilja prva, spontana reakcija je da se pitamo zašto osoba trpi nasilje i zašto ne traži pomoć. Brojni su razlozi za ovo, a samo neki od njih su:

  • strah da će im nasilnik ili vlast oduzeti djecu, ubiti ih ili još više tući
  • nedostatak finansijskih sredstava da samostalno prežive
  • nedostatak drugog smještaja (žene nemaju gdje da žive nego u kući nasilnika ili njegove porodice)
  • neznanje od koga i kako da zatraže pomoć
  • stanje psihičke i fizičke iscrpljenosti
  • vjerski ili porodični negativni stavovi prema razvodu
  • navika od djetinjstva da je nasilje način života
  • zavaravanje da on nije „stvarno“ takav, i da je kriv alkohol, problemi na poslu, nedostatak para, nezaposlenost

Još jedan od važnih razloga zašto žene trpe nasilje su predrasude koje ima društvo, pa i sama žrtva. Mnoge žrtve nasilja zaista vjeruju da ako odu, biće im zabranjeno da viđaju djecu, da neće imati pravo na izdržavanje od supruga, ili da će izgubiti pravo na zajedničku imovinu. Žene koje su i ranije živjele u porodici u kojoj je dominiralo nasilje imaju mnogo veći stepen tolerancije prema nasilju, smatrajući ga uobičajenim načinom života. One ne znaju kako da mu se suprotstave, čak i ne shvataju da imaju zakonom garantovana prava da budu zaštićene od njega. Nasilnicima ovo naravno koristi jer njima i odgovara da žene ne poznaju svoja prava i da su u stalnom strahu.
Zaista postoje situacije u kojima je veoma teško ili nemoguće napustiti nasilnog partnera, ali zato ne treba kriviti ženu. Umjesto toga, potrebno je zahtijevati od nadležnih institucija za provođenje zakona da postupaju u skladu sa zakonom. Od ovih institucija (policije, centara za socijalni rad i tužilaštva) očekuje se da dosljednim provođenjem zakona pomognu ženama žrtvama nasilja da iskorače iz nasilnih porodica.

Više na: www.rightsforall.ba